PROJEKTY EDUKACYJNE

REALIZOWANE PRZEZ ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ


 

 Projekt edukacyjny  poświęcony  Patronowi naszej szkoły  św. Janowi Pawłowi II                  

odbył się pod hasłem:

"Błogosławiony Jan Paweł II - człowiek wszech czasów".
                                                                                                                                                                             

Celem projektu było:


- pogłębianie wiedzy uczniów na temat biografii patrona szkoły


- integrowanie się społeczności szkolnej poprzez wspólne działania


- wdrażanie do świadomego korzystania z dorobku rodzimej kultury


-
kształtowanie postaw chrześcijańskich  na podstawie nauk Jana Pawła II

                        

 - rozwijanie wyobraźni i umiejętności uczniów poprzez twórczość własną.


W  ramach projektu:

przystąpiono do ogólnopolskiego projektu „Teczka serdecznej pamięci"

- przygotowano uroczystość środowiskową z okazji Kanonizacji Jana Pawła II

- zwiedzano wystawę "Papież Tysiąclecia"

- przygotowano wieczornicę pt. "Błogosławiony Jan Paweł II - autor Tryptyku rzymskiego"

- uczestniczono w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

- uczestniczono w uroczystościach religijnych z okazji Pontyfikatu Jana Pawła II

- zorganizowano konkurs "Jan Paweł II przyjacielem dzieci"

- przygotowano Dzień Patrona Szkoły "Polak, co nieba dosięgał za życia"

- przygotowano apel poświęcony rocznicy śmierci Ojca Świętego

- przeprowadzono  lekcje wychowawcze poświęcone Patronowi Szkoły

- przygotowano prezentację multimedialną o życiu Jana Pawła II

- uczestniczono w projekcji filmu "Karol, który został Świętym"

- wykonano gazetki tematyczne w świetlicy szkolnej, salach lekcyjnych i na korytarzu.


Realizując projekt,  uczniowie rozwijali swoje umiejętności w zakresie: uczenia się,  myślenia, 
 poszukiwania, działania, doskonalenia, komunikowania i współpracy. Była to także doskonała okazja do integracji młodzieży szkolnej i środowiska lokalnego. Realizacja projektu pomogła uczniom w zdobywaniu wiedzy o słynnym Polaku i promowaniu jego nauczania wśród rówieśników.
Projekt edukacyjny "Kamieńsk - Moja mała Ojczyzna"


Edukacja regionalna stanowi istotny element rzeczywistości, ułatwiający odkrywanie tożsamości kulturowej i własnego miejsca w świecie. Ważne jest, aby młode pokolenie miało poczucie przynależności regionalnej i narodowej. Można to osiągnąć rozbudzając zainteresowanie własnym pochodzeniem, tradycjami rodzinnymi i środowiskowymi. Wychowanie regionalne ma rozwijać zainteresowania młodzieży własnym miejscem zamieszkania, najbliższą okolicą, ukazywać piękno  i niepowtarzalność środowiska przyrodniczego,historycznego i kulturowego.


Aby rozwijać edukację regionalną wśród uczniów naszej szkoły, świetlica  przygotowała projekt edukacyjny pod hasłem:

"Kamieńsk - Moja Mała Ojczyzna".


Cele projektu:

  • rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową
  • nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i regionalnym  w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka
  • rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny
  • poznawanie najbliższej okolicy i regionu – jego historii, społeczeństwa, przyrody, gospodarki i kultury
  • poznanie własnych korzeni i kształtowanie poczucia wspólnoty rodzinnej, lokalnej i regionalnej
  • kształtowaniu postaw szeroko rozumianej tolerancji
  • kształtowanie szacunku wobec dorobku minionych pokoleń.


W ramach projektu:


- przeprowadzono konkurs "Pocztówka z Kamieńska"

- uczestniczono w uroczystościach lokanych o charakterze religijnym i narodowym

- dbano o miejsca pamięci narodowej w naszym mieście

- pisano listy do rówieśników z innych regionów Polski, w których zachęcano do przyjazdu do małej Ojczyzny

- opracowano scenariusz montażu  słowno - muzycznego  pt."Tutaj jest moja Ojczyzna" i uczestniczono  w uroczystosciach z okazji 20. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska 

- współtworzono konkurs z okazji 75. rocznicy utworzenia Konspiracyjnego Harcerstwa  "Szare Szeregi"

- wykonano drzewa genealogiczne własnych rodzin

- przygotowano konkurs "Patroni naszych ulic"

- wykonano gazetki ścienne pt. "Zasłużeni dla Kamieńska", "Moja mała Ojczyzna", "Miejsca Pamięci Narodowej w Kamieńsku"

- przeprowadzono lekcje na temat miejscu zamieszkania, geografii,historii, architektury regionu 

- prowadzono zajęcia dodatkowe poswięcone małej Ojczyźnie

- przygotowywano do udziału w Konkursie "Historia Kamieńska"

- organizowano wycieczki piesze na najblizszej okolicy.
.