Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

MOTTO:

„Biblioteka  jest  instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń (...) które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne partymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka."

                                                                                                             

                                                             św. JAN PAWEŁ II

 Funkcje biblioteki:

a)    biblioteka służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli;

 

b)    biblioteka stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole;

 

c)      biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele-bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów oraz znajdujących się w niej komputerów;

 

d)    biblioteka pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

 

e)     biblioteka jest pracownią metodyczną służącą  pomocą i doradztwem nauczycielom, bibliotekarzom z innych szkół.

 

             Nauczyciele bibliotekarze:

 

 

mgr Ewa Strzelecka

 

mgr Marlena Mroczkowska – Madejczyk

 

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek      8.00 – 15.00

Wtorek          8.00 – 15.00

 Środa        8.00 – 15.00

Czwartek     8:00 - 15:00

Piątek   8:00 - 13:30

 

 

 

ZASADY  KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI:

 

1.       Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczycieli i inni pracownicy szkoły.

 

2.       Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.

 

3.       Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów oraz uczniowie tworzący aktyw biblioteczny mają prawo wypożyczyć większa ilość książek.

 

4.       Po upływie terminu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prologować, o ile nie jest zamówiona.

 

5.       Uczniowie klas starszych oraz aktyw biblioteczny maja wolny wstęp do   regałów z książkami.

 

6.       Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem
i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 

7.       W przypadku zniszczenia  lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą książkę  lub inną uzgodnioną
z bibliotekarzem .

 

8.       Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

 

9.       Z księgozbioru podręcznego można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. Zbiory podręczne podaje i odstawia na miejsce bibliotekarz.

 

10.  Do czytelni nie wolno wnosić teczek i plecaków oraz wierzchnich ubrań.

 

11.  W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ:

 

1.     Korzystanie z czytelni odbywa się w obecności nauczyciela.

 

2.     Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 

3.     Z Internetu można korzystać po zajęciach lekcyjnych ( jednorazowo nie dłużej niż 30 minut.

 

4.     Przed korzystaniem z komputera należy:

 

- wpisać się do rejestru użytkownika,

 

- sprawdzić stan sprzętu a ewentualne usterki i nieprawidłowości zgłosić 

 

   bibliotekarzowi.

 

5. Przy   jednym  stanowisku   komputerowym  mogą  znajdować  się  nie 

 

    więcej niż 2 osoby.

 

6.     W czytelni obowiązuje kategoryczny zakaz:

 

-  instalowania programów,

 

-  kasowania programów zainstalowanych,

 

-  korzystania ze stron www o treści brutalnej,

 

-  manipulowania przy gniazdkach, przewodach, wyłącznikach,

 

-  spożywania posiłków i picia napojów,

 

-  używania wulgaryzmów, przemocy i głośnych rozmów.

 

7. Opuszczając stanowisko komputerowe  użytkownik powinien pozostawić je w  niezmienionym stanie.

 

8. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z czytelni multimedialnej przez czas określony przez bibliotekarza.