Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

W Kamieńsku szkoła parafialna istniała w XVI w. Edukacją kilkunastu chłopców od 1540 r. zajmowali się misjonarze. W okresie późniejszym czytania i pisania miejskie i wiejskie dzieci uczył organista.

O istnieniu szkoły już w XV w. może świadczyć fakt obecności studentów na Akademii Krakowskiej. Johannes Petri de Kamyenszko zapisał się na akademię        w 1494 r. wpłacając 2 grosze. Leonard de Camyensko wpisał się na akademię 12.XII.1512 r. na semestr zimowy wpłacając całość wpisowego wynoszącego wówczas 8 groszy.

Następna wiadomość o szkole pochodzi z 1790 r. W latach działalności Komisji Edukacji Narodowej nie było pieniędzy na utrzymanie bakałarza i wznowienie szkoły parafialnej. Mimo przeszkód w roku 1790 była w Kamieńsku szkółka, w której organista uczył 15 dzieci mieszczan i włościan.

Mieszkańcy Kamieńska w wieku XVIII byli na ogół analfebetami. Na przełomie XVIII i XIX w. sytuacja ta uległa poprawie, bowiem z inicjatywy mieszczan powstała szkoła miejska, która była pierwszą na terenie całego ówczesnego departamentu kaliskiego.

W czasie zaboru rosyjskiego w Kamieńsku istniała początkowo jednoklasowa szkoła, a od roku 1910 dwuklasowa. Od 1919 r. - po odzyskaniu niepodległości - była powszechna szkoła sześcioklasowa.

W 1900 r. szkoła w Kamieńsku mieściła się w drewnianym budynku, który spalił się  w czasie pożaru w 1904 r. Nowy, murowany, parterowy budynek szkolny wybudowany został na koszt mieszkańców w 1910 r., spalił się w 1939 r.

Gmach szkoły podstawowej przy ulicy Konopnickiej budowany był w latach 1932-38. Przy budowie wyróżnili się: Kazimierz Tazbir, Antoni Śliwiński, Jan Witalewski, Jan Sowiński. Koszt budowy szkoły wyniósł 55 tys. zł. Dzieci szkolne dostarczyły 75 m3 kamieni na fundamenty oraz z pieniędzy zebranych przez rodziców dzieci opłacono projekt budowy.

W roku szkolnym 1956/60 do Szkoły Podstawowej w Kamieńsku uczęszczało 560 dzieci - z terenu Kamieńska 380, z innych wsi 180. W 1960 r. do przedszkola uczęszczało 60 dzieci.

Po wstrząsie tektonicznym, który miał miejsce 29 listopada 1980 r. okazało się, że nie można kontynuować zajęć w szkole podstawowej. Znacznie już nadwyrężony przez czas budynek, mieszczący szkołę, dwuoddziałowe przedszkole i ognisko przedszkolne dla łącznie 495 dzieci, wg ekspertyzy nie nadawał się do dalszego użytku. Dzieci kontynuowały naukę w budynku Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Górniczego.

Nowy budynek Szkoły Podstawowej przy ulicy Sportowej został oddany do użytku we wrześniu 1988 r. Dyrektorem wówczas była mgr Zofia Treścińska-Prymus. W latach 1992-1997 funkcję dyrektora pełniła mgr Jadwiga Piekarska.

W dniu 8 czerwca 1994 r. nadano szkole imię Jana Pawła II i odsłonięto tablicę pamiątkową, a w 1995 r. poświęcono sztandar.

W latach 1997-2007 funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr Henryka Fużewska,w latach 2007 - 2012 - mgr Mirosława Ziemba.

Obecnie do szkoły uczęszcza 316 uczniów, a dyrektorem od 2012 r. jest mgr Ewa Gronostaj Urbańska, zastępcą zaś - mgr Małgorzata Łęska.